«Visto de laranxa porque así podo colaborar coa igualdade.»

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en whatsapp

Ainda estando de vacacións non nos esquecemos do noso compromiso con o #pintateudiadelaranxa #pintatudiadenaranja #orangeyourworld (Ao final da entrevista tedes a versión en Español).

Este mes temos a fantástica Isabel Risco, coñecida actriz galega, graduada en Pedagoxía Teatral (2005), e que comezou no teatro universitario en 1997.

TEXT HERE (2)Foi presentadora de galas, contadora de contos, traballou na radio e realizou varios traballos na TVG, participando nos programas tan queridos como o show dos Tonechos ou Padre Casares.

Isabel, que é para ti a Responsabilidade Social?

A responsabilidade social non é outra cousa que ser e formar parte da sociedade, como persoas que nos desenvolvemos nun entorno, coas suas características e peculiaridades, nunha realidade social diferenciada temos a obriga de participar e traballar para acadar unha realidade máis xusta e igualitaria, mais desexabel e humana, sen discriminacións nin inxustizas. Debemos traballar, e ser responsabeis socialemente na realidade á que formamos parte para así colaborar na mellora da macro realidade. Ao formar parte dunha sociedade debemos asumir responsabilidades xa que ao fin e ao cabo ela existe por nos e para nos, polo mesmo feito que nos tamén existimos, da súa saude depende directamente a nosa, así que pretender non ter responsabilidades sociais é como querer estar enferma.

Que accións cres que poden desenvolver as organizacións para loitar contra as diferenzas entre mulleres e homes?

As desigualdades entre homes e mulleres, seguen sendo moitas e moi amplas tanto en extensión como en cantidade. Trátase, polo tanto, dunha auténtica lacra social que non fai mais que debilitar, empobrecer e maltratar a propia sociedade.  As organizacións, entendo que as que loitan e traballan para acadar unha igualdade plena, efectiva e real, penso que deben facer fincapé na base, na orixe, na raiz; reclamar as institución públicas, moita máis responsabilidade, traballo, esforzo, exemplo, empezando por elas mesmas. Mais tamén reivindicar e solicitar todo o apoio e axuda para traballar desde a educación primaria e todas as etapas educativas. Hai moito traballo por facer e moitas posibilidades de levalo a cabo, de xeito didáctico e constructivo.

Na tua experienza, afectou o feito de ser mulller a tua carrera profesional?Como é o número de mulleres na tua profesión, e por que cres que é así?

O feito de ser muller supón, por desgraza, unha dificultade engadina no eido profesional, sexa no sector que sexa, xa que vivimos nunha sociedade desigual. No meu caso moitas veces a imaxe, o estereotipo, a visión masculina, entendendoa como unha visión xenérica imposta pola sociedade, e polo tanto completamente sesgada e moitas veces distorsionada, pode marcar ou decidir o futuro laboral dunha persoa, sen ter en conta as súas capacidades como profesional. Por outra banda no humor hai unha escasa presenza feminina en xeral, outra consecuencia dunha sociedade desigual.  En canto aos postos de responsabilidade no meu sector non creo que varíen moito do do resto

Tes vivido en outro pais? Poderías explicar un pouco as diferenzas ou semellanzas que viras? dos sectores, nin que a realidade do mesmo sexa moi diferente, ao fin e ao cabo tamén somos un reflexo e parte da sociedade, polo tanto coas mesmas eivas e carencias.

Non vivín por moito tempo fora de Galiza, o máximo foi 3 meses en Inglaterra e 1 mes en Franza, mais si que fun coñecendo outras realidades. Penso que no mundo occidental, en Europa concretamente, hai máis ou menos as mesmas problemáticas ao respecto da desigualdade entre homes e mulleres. Por outra banda si que é certo que hai outros condicionantes educativos, que non culturais, e no caso do estado español penso que un atraso ven condicionado por unha lamentabel e brutal dictadura, que afectou dun xeito terribelmente negativo a toda a súa área de influencia, deixando un pouso que pervive a dia de hoxe. Penso que iso non se amaña dundia para outro.

Visto de laranxa porque…

Visto de laranxa porque así podo colaborar coa igualdade.

**************************************************************************************************************

Aún estando de vacaciones no faltamos a nuestra cita con el #pintatudiadenaranja #orangeyourworld.

Este mes nos acompaña la fantástica Isabel Risco, conocida actriz gallega, graduada en pedagogía teatral (2005) y que comenzó con el teatro universitario en el 97. Fue presentadora de galas, contadora de cuentos, trabajó en radio y realizó varios trabajos en la TVG.

Isabel, ¿qué es para tí la Responsabilidad Social?

La responsabilidad social no es otra cosa que ser y formar parte de la sociedad, como personas que nos desarrollamos en un entorno, con sus características y peculiaridades, en una realidad social diferenciada tenemos la obligación de participar y trabajar para conseguir una realidad más justa, igualitaria, deseable y humana, sin discriminaciones ni injusticias. Debemos trabajar y ser socialmente responsables de la realidad de la que formamos parte para así colaborar en la mejora de la macro realidad. Al formar parte de una sociedad, debemos asumir responsabilidades ya que al fin y al cabo, ella existe por y para nosotros, por el mismo hecho que nosotros también existimos, y de su salud depende directamente la nuestra, así que pretender no tener responsabilidades sociales es como pretender estar enferma.

¿Qué acciones crees que pueden desarrollar las organizaciones para luchar contra las diferencias entre hombres y mujeres?

Las desigualdades siguen siendo muchas y muy amplias, tanto en extensión como en cantidad. Se trata, por lo tanto, de una auténtica lacra social que no hace más que debilitar, empobrecer y maltratar a la propia sociedad. Las organizaciones que luchan para alcanzar una igualdad plena y efectiva, pienso que deben hacer hincapié en la base, el origen, la raíz; reclamar a las instituciones públicas mucha más responsabilidad, trabajo, esfuerzo y ejemplo empezando por ellas mismas. Pero también deben revindicar y solicitar todo el apoyo y ayuda para trabajar desde la educación primaria y en todas las etapas educativas. Hay mucho trabajo por hacer y muchas posibilidades de llevarlo a cabo de forma didáctica y constructiva.

En tu experiencia, ¿cómo afectó el hecho de ser mujer a tu carrera profesional?¿Cómo es el número de mujeres en tu profesión (alto o bajo) y por qué crees que es así?

El hecho de ser mujer supone, por desgracia, una dificultad añadida en el eje profesional, sea en el sector que sea, ya que vivimos en una sociedad desigual. En mi caso muchas veces la imagen, el estereotipo, la visión masculina, entendiéndola como una visión genérica impuesta por la sociedad y por lo tanto totalmente sesgada y distorsionada, puede marcar o decidir el futuro laboral de una persona, sin tener en cuenta sus capacidades como profesional. Por otro lado, en el humor hay muy poca presencia femenina, otra consecuencia de una sociedad desigual. En cuanto a los puestos de responsabilidad en mi sector, no creo que sean muy diferentes a otros, al final y al cabo también somos un reflejo y una parte de sociedad con sus cosas buenas y malas.

¿Has vivido en algún otro país? En caso afirmativo, podrías explicar las semejanzas o diferencias que has observado?

No he vivido fuera de Galicia mucho tiempo, un máximo de 3 meses en Inglaterra y 1 en Francia, pero sí que he conocido otras realidades. Pienso que en Europa, en el mundo occidental, hay más o menos las mismas problemáticas con respecto a la desigualdad entre mujeres y hombres. Por otro lado sí que es cierto que existen condicionantes educativos, que no culturales, y en el caso español pienso que el atraso viene condicionado por una lamentable y brutal dictadura, que afectó de una forma terriblemente negativa a toda su área de influencia, dejando un poso que aún pervive hoy en día. Pienso que eso no se arregla de un día para otro.

Visto de naranja porque…

Visto de naranja porque así puedo colaborar con la igualdad.

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin

Deja una respuesta

Si has llegado hasta aquí también te puede interesar...

Hey there!

come here often?

Login To Come In